29 березня 2023

"Виховуємо патріотів"

    Патріотизм – це любов до Батьківщини, свого народу, турбота про його благо,  сприяння становленню й утвердженню України, як суверенної, правової, демократичної, соціальної держави, готовність відстояти її незалежність. Патріотизм проявляється також у ціннісному ставленні до свого народу, його способу життя, національних здобутків, достоїнств, культури, традицій як єдиної нації.

    Патріотичне виховання є основою сталого розвитку суспільства, яке функціонує на засадах гуманізму, свободи, верховенства закону і соціальної справедливості.

    Патріотичне виховання має ґрунтуватися на моральних цінностях та ідеалах,  почутті любові до своєї Батьківщини. Таке виховання орієнтовано на формування  свідомого громадянина України, патріота, людини з високими особистісними якостями, чітким національним світоглядом.

     Виходячи з цього, одним із головних завдань бібліотек є відродження національних традицій та забезпечення виховання сучасного громадянина як члена правового суспільства, демократичної держави, особистості, що цінує ідеали свободи й рівності, шанує і відстоює людську гідність.

    На сучасному етапі розвитку української держави перед бібліотеками  постають нові завдання, пов’язані зі створенням інформаційного середовища, що має сприяти оволодінню знаннями, необхідними для гармонійного розвитку особистості, виховання патріота, громадянина, здатного до праці на благо України, примноження її багатств та захисту її свободи та честі.

    Бібліотекам необхідно добирати і поєднувати різноманітні методи і форми патріотичного виховання, уникати формалізму й одноманітності, розповідати про історичні події правдиво, відверто, насичувати заходи патріотичними емоціями та переживаннями, активно використовувати приклади мужності й звитяги захисників України.

    Сподіваємося, що наша добірка онлайн-ресурсів стане вам у нагоді при підготовці заходів національно-патріотичного виховання юнацтва, молоді України.

   Матеріал має рекомендаційний характер і призначений  для бібліотечних працівників ЦБС, шкільних бібліотек, центрів по позашкільної роботи із молоддю.

Список джерел:

     Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27 січ.1995 р.

№ 32/95-ВР // В. В.Р. У. – 1995. – № 7. – Ст. 45. – С. 121–131. – Текст Закону в ред. від 1 січ. 2017 р. доступний також в інтернеті:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80.

    Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на

2016−2020 роки : указ Президента України від 13 жовтня 2015 р. № 580/2015 // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 83. – Ст. 2749. – С. 7–14. – Стратегія… додається. – Текст документа доступний також в інтернеті: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580/2015.

    Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні :

розпорядж. Кабінет Міністрів України від 15 трав. 2013 р. № 386-р // Офіц. вісн. України. – 2013. – № 44. – Ст. 1581. – С. 79–98. – Стратегія… додається. – Текст документадоступний також в інтернеті: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80.
    Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання
дітей і 
молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах : наказ М-ва освіти і науки України від 16 черв. 2015 р. № 641 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2015. – № 7. – С. 70– 95 ; № 8. – С. 87–95. – Додатки: Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді; Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. – Текст документа доступний також в інтернеті: http://old.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/4068-


     Український інститут національної пам’яті:

http://memory.gov.ua/publication

     Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського: http://nuou.org.ua/nauka/naukovi-publikatsii.html

   Пластовий портал: http://www.plast.org.ua /

   Благодійний фонд: http://geroika.org.ua/about/

   Лікбез: http://likbez.org.ua/

   Пам’ятаємо загиблих: http://memorybook.org.ua/index1.htm

   Центр досліджень визвольного руху: http://www.cdvr.org.ua/

   Щоб пам’ятати. Історія України: http://memorial.4uth.gov.ua/home   

   Бібліотеки Херсонщини єднають Україну: патріотичне виховання молоді [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

 http://metobuks.blogspot.ru/2015/02/blog-post.html : Загол. з титулу екрану. - Мова: українська.

     Героїко-патріотичне виховання як фактор консолідації українського суспільства. Методичні поради бібліотечним працівникам області. - Житомир, 2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.lib.zt.ua/sites/default/files/publication/G-P_V.pdf : Загол. з титулу екрану. - Мова: українська.

    Національна ідея в становленні громадянина-патріота України : (програм.- вихов. контекст) / І. Д. Бех, К. І. Чорна ; НАПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2014. – 48 с. – Текст документа доступний також в інтернеті:            http://www.ippo.if.ua/predmety/vrobota/media/files/Nacionalna%20ideya%20в%20становленні %20громадянина-патріота.pdf.

    Особливості сучасного національно-патріотичного виховання. Методичний аспект [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://old.zippo.net.ua/index.php?page_id=884 : Загол. з титулу екрану. - Мова: українська.

    Патріотизм як елемент культури : бібліогр. огляд-дайджест / Держ. б-ка України для юнацтва ; [уклад. В. І. Вовк ]. – Київ, 2016. – 36 с. – Текст видання доступний також в інтернеті:

http://www.4uth.gov.ua/bibliography/patriotism.pdf.

     Патріотичне виховання у бібліотеці: традиції минулого та сучасного досвіду. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів обласних бібліотек для дітей 28-30 жовтня 2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/metodu/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97.pdf  : Загол. з титулу екрану. - Мова: українська.                                         

    Патріотичне виховання в бібліотеках [Електронний ресурс] : рек. бібліогр.

список / уклад.: Алла Іванівна Рубан, Ірина Іванівна Хемчян ; наук. ред. Тетяна Василівна Добко // На допомогу професійній самоосвіті / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського : [веб-портал]. – Електрон. дані. – Київ : Державна науково-педагогічна бібліотека Україниімені В. О. Сухомлинського, 2017. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wpcontent/uploads/2015/12/Patriotic_education_in_libraries.pdf, вільний (дата звернення: 26.06.17). – Назва з екрана.

     Сиротюк Д. Вебсемінар «Сучасний погляд на патріотичне виховання» [Відео] / Дмитро Сиротюк, заступник керівника Київського осередку Української Академії Лідерства. – 29 червня 2022. – 1 файл : 1 год. 44 хв. 28 с. – Режим доступу: – https://www.youtube.com/watch?v=77eWrn-pyb8

    Сучасні підходи до формування громадянсько-патріотичного виховання школярів [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://koippo414.at.ua/blog/suchasni_pidkhodi_do_formuvannja_gromadjansko_patriotichnogo_vikhovannja_shkoljariv/2015-02-24-38 : Загол. з титулу екрану. - Мова: українська.

Хемчян І. І. Всеукраїнський форум «Місія бібліотек навчальних закладів у

національно-патріотичному вихованні дітей та молоді» / Ірина Іванівна Хемчян                              // Шк. б-ка плюс. – 2017. – Січ. (№ 1/2). – С. 8–10. – Текст статті доступний також в інтернеті:

http://dnpb.gov.ua/ua/ наукові-заходи/конференції/всеукраїнський-форум-місія-бібліот/.

Методико-бібліографічні матеріали - Одеська область

    Великі і розумні українці [Текст]: метод.-бібліогр. матеріали Одес. обл. б-ка для юнацтва; наук.-метод. від.; [підгот. Т. М. Петелько]. - О., 2015. – 28 с. http://mayakovka.od.ua/old/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=13&Itemid=29

    Про роботу бібліотек, присвячену героїзації осіб, які віддали життя за незалежність України, вшанування їх пам'яті, спрямовану на патріотичне виховання та консолідацію українського народу [Текст]: інструкт.-метод. лист / Упр. культури і туризму, нац. та релігій Одес. облдержадмін.; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського; [упоряд. Ю. С. Амельченко; комп'ют. наб. Ю. С. Амельченко; худож. оформ. О. М. Ласкевич; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – О., 2015. – 4 с. 

http://metodistodessa.blogspot.com/2015/08/blog-post.html

     Роль бібліотек щодо згуртування громадян довкола ідеї збереження державності, примноження її сил, матеріальних та духовних багатств. Активізація роботи щодо національного та патріотичного виховання молоді:
метод. лист / Упр. культури і туризму, нац. та релігій Одес. облдержадмін.; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського; наук.-метод. від.; [підгот. Ю. С. Амельченко; комп’ют. набір Ю. С. Амельченко; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – О., 2015. – 8 с.

 https://app.box.com/s/tpn6y3n274bv7r2diy2u3jzo1n1503z0

    Солдати Великої війни [Текст]: метод.-вебліогр. матеріали; Одес. обл. б-ка для юнацтва; наук.-метод. від.; [підгот. К. І. Благодар]. - О., 2015. – 19 с. http://mayakovka.od.ua/old/index.php?option=com_content&task=view&id=678&Itemid=29

Матеріал підготувала завідувачка 
інформаційно-бібліографічним відділом 
Семеріна Людмила Семенівна 

2023 рік.

Немає коментарів:

Дописати коментар